Podatek podwodny: "2600 zł opłaty dla posiadacza jachtu"

2016-12-14 17:53 Adam Kowalski
Cumowanie w porcie
Autor: Henryk Mieszkowski

W ostatnim czasie opublikowaliśmy dwa teksty dotyczące projektu ustawy - Prawo wodne, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Tym razem prezentujemy kolejne, szczegółowe wyliczenia – ważne dla całego środowiska żeglarskiego. "Dodatkowa opłata dla posiadacza jachtu w kwocie 2600 złotych. Opłata za cumowanie na poziomie 250 zł od jachtu" – analizuje skutki wprowadzenia podatku podwodnego Adam Kowalski.

Na początek – bardziej cierpliwym i dociekliwym – proponujemy lekturę przepisów unijnych i konkretnych artykułów nowego projektu wraz z komentarzem autora. W drugiej części artykułu znajdziecie szczegółowe wyliczenia, ile każdego przeciętnego żeglarza kosztować będzie nowe prawo.

Rzut oka na przepisy: nowa ustawa - Prawo wodne

Ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia ma realizować założenia następujących przepisów unijnych:

1) dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991); 2) dyrektywa 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991); 3) dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000); 4) dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37); 5) dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 9); 6) dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27); 7) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19). 8) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84). 9) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1)

O możliwości wprowadzenia opłat za usługi wodne mówi jedna z tych dyrektyw, mianowicie:

DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

Artykuł 9
Zwrot kosztów za usługi wodne
1. Państwa Członkowskie uwzględniają zasadę zwrotu kosztów usług wodnych, włączając koszty ekologiczne i materiałowe, uwzględniając analizę ekonomiczną wykonaną zgodnie z załącznikiem III oraz w szczególności zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci".
Do końca 2010 r. Państwa Członkowskie zapewnią, że:
–    polityki opłat za wodę przewidują odpowiednie działania zachęcające użytkowników do wykorzystywania zasobów wodnych efektywnie oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów środowiskowych niniejszej dyrektywy,
–    odpowiedni jest wkład różnych użytkowników wody, podzielonych przynajmniej na przemysł, gospodarstwa domowe i rolnictwo, do zwrotu kosztów usług wodnych, opartych na analizie ekonomicznej wykonanej zgodnie z załącznikiem III i przy uwzględnieniu zasady "zanieczyszczający płaci".
Państwa Członkowskie mogą w tym przypadku uwzględniać skutki społeczne, ekologiczne i ekonomiczne zwrotu kosztów, jak również warunki geograficzne i klimatyczne określonego regionu lub regionów.
2. Państwa Członkowskie składają w planach gospodarowania wodami w dorzeczach sprawozdanie o planowanych krokach podjętych dla wdrożenia ust. 1, które przyczyniać się będą do osiągnięcia celów środowiskowych niniejszej dyrektywy i o wkładzie uczynionym przez różnych użytkowników do zwrotu kosztów usług wodnych.
3. Przepisy niniejszego artykułu nie mogą uniemożliwiać finansowania poszczególnych środków ochronnych i zaradczych podejmowanych dla osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy.
4. Państwa Członkowskie nie naruszają niniejszej dyrektywy, jeśli zdecydują się, zgodnie z ustalonymi praktykami, nie stosować przepisów ust. 1 zdanie drugie, i do tego celu stosownych przepisów ust. 2, dla danego korzystania z wody, gdzie to nie naraża zamiarów i osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie składają sprawozdanie z przyczyn niestosowania w pełni ust. 1 zdanie drugie w planach gospodarowania wodami w dorzeczach.

Zał III:
ANALIZA EKONOMICZNA
Analiza ekonomiczna zawiera wystarczające informacje o odpowiedniej szczegółowości (uwzględniając koszty związane z zebraniem odpowiednich danych) w celu:
a)    wykonania odpowiednich obliczeń niezbędnych dla uwzględnienia określonej na mocy art. 9 zasady zwrotu kosztów za usługi wodne, uwzględniając prognozy długoterminowe dotyczące zaopatrzenia w i zapotrzebowania na wodę w obszarze dorzecza, oraz w miarę potrzeby:
–    oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi, oraz
–    oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujące prognozowanie takich inwestycji;
b)    dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie połączenia środków w odniesieniu do korzystania z wód, które będą zawarte w programie środków działania na mocy art. 11, opartego na oszacowaniach potencjalnych kosztów takich środków.

W moim rozumieniu słowo "odpowiedni" znaczy w tym przypadku "proporcjonalny". Ale taka  interpretacja wcale nie musi być właściwa. I to, że posiadacz domku z ogródkiem nad jeziorem  wypożyczający kajaki ma zapłacić za studnię  200 tys zł rocznie, czyli tyle samo co Pacanowski Kombinat Produkcji Podków dla Kóz, w pojęciu kogoś z "góry" może być całkiem w porządku. Zwłaszcza gdy zapewni ciepły etacik dla kolegi partyjnego lub kogoś z rodziny.

Nigdzie w tekście tej dyrektywy nie ma jakiegokolwiek zapisu o konieczności wprowadzenia dodatkowych opłat w celu realizacji prawa unijnego a jedynie ich możliwość. Bez stawek! Chociaż, może ja, po prostu tego zapisu nie zauważyłem.

Przy okazji, w poniższym linku informacje, kto i w jaki sposób to kukułcze jajo podrzucił:
http://www.pb.pl/4574029,99439,polska-przegrala-sprawe-o-unijna-dyrektywe-wodna

Tu przewidywane zyski i wydatki z gospodarki wodami na lata...2017-2026!:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349263/12349264/dokument248244.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349263/12349264/dokument248245.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349263/12349264/dokument248246.pdf

Konsekwencje nowego prawa dla środowiska wodnego

Wygląda na to, że planowane Wody Polskie mają zdjąć z budżetu państwa wszelkie koszty związane z gospodarką wodami, i przerzucić je w całości na użytkowników tych wód.

Problem w tym, że państwo pobiera od nas wysokie podatki, z których mają być, m.in. finansowane inwestycje w gospodarce wodnej. Utworzenie Wód Polskich i wprowadzenie proponowanego systemu ich finansowania będzie więc dołożeniem obywatelom Polski kolejnych podatków, jednak pod zakamuflowaną nazwą podobnie jak składka ZUS.

Jeśli zrobią podobnie np. z drogami lądowymi i służbą zdrowia, budżet będzie na większym plusie niż dzielnica czerwonych latarń w  Amsterdamie!

Dokładnie identyczną akcję można przeprowadzić powołując gospodarstwo państwowe Polskie Powietrze i obłożyć ludzi opłatami za powietrze wdychane i wydychanie go zanieczyszczonego substancją organiczną oraz zwiększone wydalanie CO2. Na przykład według przelicznika: pojemność płuc razy średnia półroczna cena 700 kwintali pszenżyta podniesione do potęgi, mierzonego w godzinach, czasu trwania pieszej pielgrzymki z miejsca zamieszkania płatnika, do Lichenia. Na kolanach.

Dlaczego taki przelicznik? A dlaczego nie? Wody Polskie powstają na tożsamym założeniu.

Bardzo ciekawie wygląda widoczny tu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349263/12349264/dokument248249.pdf
pomysł utworzenia sieci informacyjnej Wód Polskich za jedyne ...25,5 mln zł.

Umieszczona pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349263/12349264/dokument227408.pdf
ocena skutków regulacji zawiera dosyć wyraźne informacje, że opłata za grunty zalane wodą jest wprowadzana jedynie dlatego, że powstanie Wód Polskich wiąże się z kosztami i ktoś musi za to zapłacić. Serio!

Przy okazji wskazany jest planowany wzrost liczby etatów, w stosunku do obecnie stanowionych w gospodarce wodnej.
Owa ocena pokazuje również przykłady  rozwiązań stosowane w innych państwach, co permanentnie dowodzi, że twór Wody Polskie jest jedynie widzimisię i nie ma żadnej konieczności tworzenia takiego molocha!  Wygląda na to, że cały ten cyrk ma za rzeczywiste zadanie jedynie „odciążenie” budżetu państwa i zdjęcie z niego konieczności ponoszenia kosztów utrzymania gospodarki wodnej. Dokładnie te same zadania jakie nakłada na Polskę prawo unijne można by zrealizować przy obecnym systemie administracji wód.

Sugeruję zaparzyć sobie dobre ziółka i to OSR przeczytać. Bardzo ciekawa lektura!

Poniżej wklejka projektu rozporządzenia o opłatach "dennych" dostępnego tu (pod koniec strony):
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349269/12349270/dokument249521.pdf

Projekt z dnia 19.09.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia .......
 w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej użytkowanie gruntów pokrytych wodami
 Na podstawie art. 261 ust. 2 ustawy z dnia ...... -Prawo wodne (Dz. U. poz. ) zarządza się, co następuje:
§ l. Rozporządzenie określa wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie l m2 gruntu pokrytego śródlądowymi wodami płynącymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
§ 2. l. Opłata roczna za oddanie w użytkowanie l m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia działalności związanej z:
l) energetyką wodną, przeznaczonego pod:
a) obiekty budowlane elektrowni wodnej, budowle piętrzące i upustowe- wynosi 8,90 zł,
 b) przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane towarzyszące budowli piętrzącej - wynosi 2,00 zł;
2) transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:
 a) porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków oraz akweny związane z tymi obiektami - wynosi 0,30 zł,
b) budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane- wynosi 1,00 zł,
3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów- wynosi 2,00 zł;
4) wycinaniem roślin z wody- wynosi 0,31 zł;
5) infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod filary i przyczółki mostów, przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane- wynosi: 5,00 zł;
6) infrastrukturą przemysłową, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, a także pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 8,90 zł;
7) infrastrukturą komunalną lub rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 2,00 zł;
8) usługami służącymi do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod: a) porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków wykorzystywane do przewozów pasażerskich, inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich, oraz akweny związane z tymi obiektami - wynosi 8,90 zł,
 b) nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a) oraz akweny związane z tymi obiektami - wynosi 5,00 zł,
c) kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych- wynosi 0,30 zł;
9) usługami służącymi do innych celów niż uprawianie rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb wynosi 8,90 zł;
 lO) infrastrukturą telekomunikacyjną- wynosi 8,90 zł;
11) inną niż w pkt 1- 10, przeznaczonego pod:
a) produkcję rolniczą - wynosi 0,05 zł,
 b) stałe i tymczasowe posterunki hydrologiczno-meteorologiczne - wynosi 0,50 zł,
c) inne niż wymienione w lit. a) i b)- wynosi 8.90 zł.
2. Opłata roczna za użytkowanie l m2 gruntu, niezbędnego do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, w szczególności przeznaczonego pod przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków oraz akweny związane z tymi obiektami - wynosi l ,00 zł.
-3- 3. Przepis ust. l stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się nad obiektami, o których mowa w ust. l, jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne nad tymi obiektami, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, a są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.
 § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 r.
PREZES RADY MINISTRÓW


Rozporządzenie ze stawkami reszty opłat(studnie itp.) też jest pod tym linkiem, jednak jest zbyt długie żeby je zamieścić całe. Dodatkowym smaczkiem, moim zdaniem, jest rozporządzenie o...mundurkach jakie będą nosić urzędnicy Wód Polskich. Wyobrażam już sobie faceta wystrojonego w taki mundurek, machającego łopatą podczas kopania rowu melioracyjnego...

Dobrze, że nie ma tam rozporządzenia o stopniach i odznaczeniach dla członków Wód Polskich, ale jeszcze mają czas, żeby je wprowadzić. Widzicie taki wpis na portalu Wód Polskich (za jedyne 25,5 mln zł postawionym): "Obergrupenwodnik 1 klasy Mścisław Iksiński dekoruje Krzyżem Wielkim Odrodzenia Wód Polskich. Podszuwarowego jeziornego Alfonsa Cebulaka".

Podatek podwodny: ile nowe prawo kosztować będzie przeciętnego żeglarza?

A teraz wyliczenia kosztów opłaty portowej za sezon i za postój dobowy:

Przyjąłem wyjściową stawkę 2000 zł za sezon i 50 zł/doba, które to liczby wyciągnąłem jako średnie po analizie rachunków za postoje naszych łodzi z sezonu 2016.

Przy stawce 8,9 zł/m kw gruntu zalanego wodą liczonego po powierzchni akwenu wykorzystywanego do działalności gospodarczej, marina o wymiarach 100x100m, czyli powierzchni 1 ha zostanie obłożona daniną w wysokości 89 tys. zł.
Przyjąłem liczbę jachtów w takiej marinie na 150 uwzględniając poza samymi miejscami postojowymi także akwen manewrowy, miejsce na brzegu na slip itp. Założyłem też pełne obłożenie miejsc rezydenckich, które rzadko ma miejsce.

Przy przeliczeniu podatku od gruntów zalanych przez liczbę jachtów, wychodzi kwota ca 600 zł. Taką kwotę operator mariny doliczy każdemu ze stałych klientów. Ale, ponieważ w obecnym systemie fiskalnym do tego trzeba doliczyć 23% VAT (138 zł) oraz podatek dochodowy 18%( 108 zł). Sumując, klienta mariny podwyżka kosztuje 846 zł.

Kolejna opłata to stała stawka za wykorzystanie wody podziemnej (studnie). Co prawda dotyczy ona tylko podmiotów takowe posiadających, ale jest ich dużo, a sieć wodociągowo-kanalizacyjna świadcząca usługi dla tych, którzy są do niej podpięci również swoje podwyższone opłaty ma zebrać, gdyż ona także będzie zmuszona łożyć na Wody Polskie. Taksa za studnię wynosi  minimum 500 zł/doba. Co przeliczone na ilość dób w roku daje nam kwotę 182500 zł. I jest to opłata stała. Do niej należy doliczyć koszty filtrów wynoszące ok. 20 tys. zł, do wymiany co 5 lat oraz opłatę zmienną, która jest zależna od ilości pobranej wody.  To nam daje roczną kwotę ca 1245 zł opłaty za wodę na jeden jacht żaglowy lub motorowy. Do której trzeba doliczyć VAT (286 zł) i podatek dochodowy (224 zł), co się sumuje liczbą 1755 zł.

Jeśli dodamy to do kosztów „podatku dennego”, wychodzi nam dodatkowa opłata dla posiadacza jachtu żaglowego lub motorowego w kwocie 2600zł. A to nie wszystko, gdyż mariny zostaną obłożone dodatkowo daniną za każdy metr sześcienny pobranej wody (oprócz wspomnianej opłaty stałej), każdy metr sześcienny odprowadzonych ścieków oraz...deszczówkę i wodę z roztopów! A do tego zapewne będą musiały na swój koszt instalować liczniki do tego wszystkiego.

Takie będą koszty w przypadku samych rezydentów. Porty nie prowadzące miejsc rezydenckich, przyjmujące większość klientów na poszczególne doby, będą musiały te opłaty przełożyć na nich. Przyjmując tą samą wielkość portu oraz takie same daniny jak w przypadku pierwszym, mamy do „rozparcelowania” wśród jachtów przypływających na postój jednorazowy ca 450000 zł. Stałych opłat.  Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie miejsca są co noc zajęte, należy się spodziewać opłaty za cumowanie (z wliczoną toaletą, umywalką i poborem wody oraz wyrzuceniem śmieci) na poziomie 200-250 zł od jachtu.

To są, oczywiście, stawki wyliczone na górnej krawędzi, w rzeczywistości powinny być mniejsze, ale wzrostu opłat portowych o przynajmniej  100% należy się spodziewać bezwzględnie.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? POLUB ŻAGLE NA FACEBOOKU

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.