Odsprzedaż sprzętu sportowego Polskiego Związku Żeglarskiego

2019-09-18 15:05 inf. Polskiego Związku Żeglarskiego
Odsprzedaż sprzętu sportowego Polskiego Związku Żeglarskiego
Autor: Jacek Kwiatkowski / mat. PZŻ

Polski Związek Żeglarski przypomina o możliwości zakupu sprzętu sportowego. Wszelkie informacje poniżej oraz na stronie internetowej PZŻ – www .pya.org.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedura określa zasady składania zamówień i odsprzedaży sprzętu sportowego PZŻ nieprzydatnego do wysokiego wyczynu.
2. Procedura i oferty odsprzedażowe są publikowane na stronie internetowej PZŻ - www.pya.org.pl.
3. Wykaz sprzętu sportowego PZŻ nieprzydatnego do wysokiego wyczynu zakwalifikowanego do odsprzedaży jest zatwierdzany przez Zarząd PZŻ.
4. Odsprzedaż sprzętu odbywa się do wyczerpania zapasów według wykazu sprzętu, o którym mowa w ust. 3, stanowiącego ofertę odsprzedażową.
5. Pierwszeństwo odkupienia sprzętu należy do klubów sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie. Po upływie 30 dni od daty publikacji oferty odsprzedażowej sprzęt może zostać sprzedany innym podmiotom.
6. Sprzęt jest odprzedawany jako używany i nie podlega zwrotowi.
7. Informacji technicznych na temat stanu sprzętu udzielają osoby wskazane przez koordynatora odprzedaży sprzętu sportowego PZŻ - Annę Sekułę (tel. kontaktowy +48 538 815 146, adres email: a.sekula@pya.org.pl).
8. Oględzin sprzętu można dokonywać w magazynie Polskiego Związku Żeglarskiego (ul. Stogi 20, Gdańsk - Górki Zachodnie) po wcześniejszym ustaleniu terminu.

§ 2

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ODSPRZEDAŻY I DOSTAWY SPRZĘTU

1. Zamówienia na sprzęt sportowy PZŻ są składane w formie pisemnej na adres Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa lub elektronicznie na adres email: pyabiuro@pya.org.pl na druku zamówienia (załącznik nr 1).
2. Po złożeniu zamówienia następuje weryfikacja dostępności sprzętu w magazynie. O odsprzedaży decyduje kolejność wpływu zamówień.
3. Warunkiem odsprzedaży dostępnego sprzętu jest zaksięgowanie należnej wpłaty na rachunku bankowym Polskiego Związku Żeglarskiego w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności sprzętu.
4. Wszystkie ceny podawane są brutto w złotych polskich.
5. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na poniższe dane:
Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Bank Pekao SA, numer rachunku: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
tytułem „odsprzedaż sprzętu sportowego PZŻ – numer ewidencyjny sprzętu”
lub bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (płatność gotówką lub kartą płatniczą).
6. Potwierdzeniem sprzedaży sprzętu jest faktura VAT.
7. Zakupiony sprzęt należy odebrać we własnym zakresie i na własny koszt z magazynu Polskiego Związku Żeglarskiego (ul. Stogi 20, Gdańsk - Górki Zachodnie). Odbiór sprzętu następuje za okazaniem faktury zakupu oraz po podpisaniu protokołu odbioru (załącznik nr 2).

§ 3

DANE OSOBOWE ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

1. Składając zamówienie kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych osobowych – Polski Związek Żeglarski z siedzibą pod adresem al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, adres e-mail: pyabiuro@pya.org.pl oraz oświadcza, że przyjmuje do wiadomości iż:
1) podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
2) podanie danych est dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia i odsprzedaży sprzętu sportowego w ramach oferty odsprzedażowej
3) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,
4) dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,
5) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
6) przysługuje mu prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgonie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się kupującego z niniejszą procedurą oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w niej zawarte.
2. Polski Związek Żeglarski nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w związku ze złożeniem zamówienia, dokonaniem zakupu sprzętu sportowego, jak również w związku z odstąpieniem od odsprzedaży sprzętu sportowego.
3. Polski Związek Żeglarski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej procedury.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.